Voorwoord

Voorwoord

Door actuele ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht is het van belang het bestaande gemeentelijke beleid en de financiële kaders daarvoor, periodiek te actualiseren. In de voorliggende Kadernota 2018 worden de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op een rij gezet, zodat nieuwe keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld kunnen worden. De Kadernota is daarmee een hulpmiddel voor uw raad om tijdig invulling te geven aan uw kaderstellende rol. Met het vaststellen van de Kadernota 2018 legt u de beleidsmatige en financiële kaders vast waarbinnen de Programmabegroting 2018 en Meerjarenbegroting 2019-2021 worden opgesteld.

Voor de jaren 2018 tot en met 2021 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste beleidsontwikkelingen per programma, voor zover die nu bekend zijn. Daarbij zijn, waar mogelijk, ook de financiële consequenties in beeld gebracht. Daarnaast zijn diverse uitgangspunten aangegeven. Ook de structurele mutaties van de Voorjaarsnota 2017 zijn verwerkt in het geactualiseerde Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).

Zoals in de Kadernota 2017 aangegeven willen wij een prominentere rol geven aan dit stuk. Dit hebben we gedaan via de themabijeenkomst van 30 maart, waarin we aan uw raad stellingen hebben voorgelegd. Daarnaast stellen wij u in deze Kadernota in de gelegenheid om keuzes te maken. Op basis van deze keuzes bouwen wij dan de begroting 2018.