Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

B57

Onderwerp:

Kadernota 2018

Datum B&W-vergadering

27 juni 2017

Datum raadsvergadering

6 en 13 juli 2017

Datum carrousel:

N.v.t.

Portefeuillehouder:

S. Fleuren

Ambtenaar:

G. Gruijters

Telefoonnummer:

14024

E-mailadres:

g.gruijters@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-17-56369

Documentnummer:

VB/Raad/17/00513

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

De Kadernota 2018 vast te stellen inclusief het dekkingsvoorstel.

  1. Inleiding

De Kadernota is een hulpmiddel voor uw raad om tijdig invulling te geven aan uw kaderstellende rol voor het gemeentelijke beleid en de daarvoor beschikbaar te stellen middelen.
Wij hebben de Kadernota gebouwd op basis van de actuele ontwikkelingen, die nu bekend zijn. We hebben hierbij rekening gehouden met de richting die u heeft meegegeven tijdens de themabijeenkomst op 30 maart. De (Kahoot-)stellingen, die in die bijeenkomst besproken zijn, vindt u ook terug in de bijlagen van de Kadernota.
De cijfers in de Kadernota leiden tot structurele tekorten. Ter dekking hiervan hebben wij een dekkingsvoorstel opgesteld. Mocht u het met dit dekkingsvoorstel, of onderdelen hiervan, niet eens zijn, dan heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit alternatieven.

Nieuw in deze Kadernota is daarom het overzicht van beïnvloedbare posten met toelichting. Op basis van dit overzicht stellen wij u in de gelegenheid om keuzes te maken voor de dekking van de structurele tekorten. U kunt in de toelichting tevens zien welke beïnvloedbare posten wij gekozen hebben bij het opstellen van ons dekkingsvoorstel. Deze hebben wij in het blauw weergegeven.
Overigens staan op deze lijst ook enkele posten die, als u daarvoor kiest, een nadelig effect hebben. In dat geval zal er extra dekking gevonden moet worden. Een voorbeeld hiervan is de bijdrage uit de reserve rekeningresultaten.

Ook is nieuw dat we deze Kadernota in twee raadsvergaderingen willen behandelen. Op 6 juli gaat het vooral om het maken van keuzes door uw raad. Op 13 juli stelt u de Kadernota 2018 definitief vast.

  1. Beoogd effect

In de Kadernota stelt u de kaders en uitgangspunten vast voor de Programmabegroting 2018, inclusief de meerjarenraming 2019-2021. Voorwaarde hierbij is dat de begroting structureel sluitend is.
Daarom vragen wij u om nu al keuzes te maken uit het overzicht van beïnvloedbare posten.

  1. Argumenten

Door besluitvorming over de Kadernota 2018 wordt uw raad in de gelegenheid gesteld invulling te geven aan haar kaderstellende rol met betrekking tot beleid en financiën.

  1. Kanttekeningen

In de Kadernota zijn diverse uitbreidingen van de formatie opgenomen onder “Overhead”. Dit is feitelijk niet allemaal overhead. We hebben dit uit praktische overwegingen gedaan, zodat de budgettaire gevolgen zichtbaar zijn. In de Programmabegroting 2018 zullen de uitbreidingen doorgerekend worden aan de desbetreffende programma’s.

Tussen het vaststellen van de Kadernota en het opstellen van de begroting zullen er waarschijnlijk ontwikkelingen plaatsvinden, die de cijfers (kunnen) beïnvloeden. Wij zullen de begroting bouwen op basis van de laatste ontwikkelingen en nader toelichten als dit afwijkt van de vastgestelde Kadernota.

  1. Financiële onderbouwing

Na verwerking van de mutaties uit deze Kadernota ziet het actuele FMP er als volgt uit:

Wij benadrukken dat, als het gaat om het sluitend zijn van de begroting, het structurele saldo van belang is. Hiernaar kijkt ook de provincie in haar rol van toezichthouder. Concreet betekent dit dat de structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Op deze wijze blijven incidentele mee- en tegenvallers buiten beschouwing.
In het kader van het provinciaal toezicht moet in eerste instantie het begrotingsjaar (2018) structureel sluitend zijn. Is dit niet het geval, dan dient het laatste jaar van de meerjarenraming (2021) structureel sluitend te zijn.

Om de structurele tekorten te dekken doen wij u het volgende dekkingsvoorstel:

Stelpost onderuitputting
In ons dekkingsvoorstel hebben wij een nieuwe post opgenomen: de stelpost onderuitputting.
Aanleiding hiervoor is het feit dat wij bij het opstellen van de jaarstukken (achteraf) telkens een overschot hebben. Dit overschot heeft incidentele oorzaken, die vooraf vaak niet aan te wijzen zijn. Om hier in onze begroting toch al rekening mee te houden, stellen wij voor om een stelpost onderuitputting op te nemen. Vooralsnog zijn wij hierbij uitgegaan van een bedrag van € 500.000.

  1. Communicatie

Wij stellen de Kadernota 2018 ook via een webversie beschikbaar via de website programmavan.bergendal.nl.

  1. Aanpak/uitvoering

Wij nemen de kaders en uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota mee bij het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
Kadernota 2018 inclusief overzicht van beïnvloedbare posten.

Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2017.

b e s l u i t  :

De Kadernota 2018 vast te stellen inclusief het dekkingsvoorstel.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 13 juli 2017.

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman