Financieel Meerjaren Perspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Tabel: Financieel MeerjarenPerspectief

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

FMP vastgestelde programmabegroting 2017

0

0

0

0

Besluitvorming 2017 tot Voorjaarsnota

91

51

87

87

Voorjaarsnota 2017

-717

-1.134

-1.174

-1.174

FMP t/m Voorjaarsnota 2017

-626

-1.083

-1.087

-1.087

Kadernota 2018

784

872

157

-70

FMP t/m Kadernota 2018

158

-211

-930

-1.157

waarvan structureel

-896

-801

-841

-1.158

waarvan incidenteel

1.054

590

-89

1