Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Tabel: Financieel Meerjarenperspectief (FMP) t/m Kadernota 2018

Bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

FMP vastgestelde Programmabegroting 2017

-

-

-

-

Besluitvorming 2017 tot Voorjaarsnota

91

51

87

87

Voorjaarsnota 2017

-717

-1.134

-1.174

-1.174

FMP t/m Voorjaarsnota 2017

-626

-1.083

-1.087

-1.087

Doelen & Resultaten

Dorpsagenda eigen initiatief inwoners

pm

pm

pm

pm

Plan van aanpak preventie

pm

pm

pm

pm

Totaal doelen & resultaten

-

-

-

-

Beleidsontwikkelingen

Uitbreiding en ondersteuning sociale teams

-354

-354

-354

-354

Diverse mutaties Sociaal domein

-78

-2

136

136

Adaptieve school

-

-60

-120

-119

Bijdrage Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

-18

-18

-18

-18

Wegbeheer Berg en Dal 2017-2021

-131

-164

-196

-228

Onkruidbestrijding op verhardingen

-50

-50

-50

-50

Bijdrage GGD

-22

-22

-22

-22

Vervanging AED's

-

-

-24

-

Uitvoering Mobiliteitsvisie

-

-40

-80

-120

Bestrijding hondenpoepoverlast

pm

pm

pm

pm

Kapitaallasten bijstelling MIP

-

-3

-7

-51

Verkiezingen Tweede Kamer

-

-

-

-50

Opbrengst ozb

70

70

70

70

Algemene uitkering

1.552

1.574

1.379

1.240

Stelpost acress

-

300

400

400

Stelpost onvoorzien

1.000

-25

72

72

Inzet reserve Jeugd & Wmo

-156

696

-

-

Loonkostenontwikkeling

-330

-330

-330

-330

Formatie Privacy en informatievoorziening

-139

-139

-139

-139

Formatie Medewerker archief (soc.domein)

-51

-51

-51

-51

Formatie Adviseur bestuurscommunicatie

-84

-84

-84

-84

Uitbreiding formatie Grondzaken

-66

-66

-66

-

Formatie Beleidsmedewerker RO

-65

-65

-65

-65

Formatie Beleidsmedewerker Wmo

-64

-64

-64

-64

Formatie Junior medewerker verkeer

-58

-58

-58

-58

Formatie Junior medewerker beheer

-58

-58

-58

-58

Stelpost overhead

-100

-100

-100

-100

Sociaal intranet

-15

-15

-15

-15

Realisatie taakstelling kosten bedrijfsvoering

-

-

-

-

Kapitaallasten bijstelling MIP

-

-

-

-13

Afrondingsverschillen

1

-

1

1

Totaal beleidsontwikkelingen

784

872

157

-70

FMP t/m Kadernota 2018

158

-211

-930

-1.157

waarvan structureel

-896

-801

-841

-1.158

waarvan incidenteel

1.054

590

-89

1