Inwoner

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Wat willen we bereiken?

We benoemen in de kadernota alleen nieuwe of gewijzigde doelen en resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2017.
In de Programmabegroting 2018 nemen we alle doelen en resultaten op.

1.

Ik ben betrokken en doe mee

2.

Problemen bij inwoners voorkomen

3.

In onze dorpen zorgen we samen dat mensen lokaal overal naar toe kunnen.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.1

Inwoners bepalen zelf welke onderwerpen belangrijk zijn voor hun dorp.

Dorpsagenda waar inwoners zelf initiatief nemen om de onderwerpen te realiseren.
De dorpsagenda komt tot stand binnen de kaders die door de gemeente zijn bepaald. Een budget voor de uitvoering van de dorpsagenda moet vrij gemaakt worden door herschikking van bestaande middelen uit de begroting. Bijvoorbeeld inwoners onderhouden zelf het groen in hun straat en daarmee komt budget vrij voor het dorp.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer 9. “Krijgen dorpen/wijken een eigen budget om keuzes mee te maken?” en als stellingsnummer 10. “Hoe groot moet dat budget zijn?”.

2.1

Plan van aanpak preventie

Voorkomen van problemen bij inwoners (preventie) is een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke taken in het sociale domein. Een belangrijke uitvoerder van deze ‘opdracht’ is het sociale team.
De sociale teams zijn mede opgericht om een transformatie te maken. Meer focus op preventie moet ertoe leiden dat er minder zorg nodig is. De praktijk blijkt weerbarstig en omdat zorg veel tijd opslokt blijft de aandacht voor preventie achter bij de gestelde doelen.
Een gezondheidsplan dat zich richt op een preventieve aanpak kan de transformatie versnellen. En kan ook de aandacht voor preventie buiten de sociale teams vergroten.
Wel moet hierbij worden aangetekend dat de kost voor de baat uitgaat. Investeren in preventie leidt tot besparingen op langere termijn, maar vereist mogelijk investering op korte termijn.
Uitvoering van een plan van aanpak preventie brengt kosten met zich mee. We gaan echter eerst aan de slag met het maken van dit plan. Dit kan binnen de huidige budgetten. Het benodigde budget voor uitvoering valt nu nog niet te ramen.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer 12. “Willen we extra investeren in preventie?”.

3.1

Vervoer van en naar (lokale) inloopvoorzieningen is beschikbaar voor alle inwoners van Berg en Dal

Met inwoners wordt gekeken naar de behoefte en vormen van lokaal vervoer. De gemeenteraad heeft € 100.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuw beleid in het sociaal domein. Een deel hiervan wordt aangewend voor lokale vervoersoplossingen.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer 11. over het doelgroepenvervoer naar inloopvoorzieningen.