Onze gemeente

Programmanaam

Inwoner

Onze buurt

Onze gemeente

Plaats van actie

- Persoonlijk/thuis

- Directe omgeving/dorp

- Gemeente mét de

regio gemeenten

Rol inwoner

- Regie eigen leven

- Meedoen

- Ontwikkelen

- Mee blijven doen

- Initiatief nemen

- Klant

Rol gemeente

- Regelen

- Afnemende betrokkenheid

- Loslaten

- Betalen

- Minder regels, meer

- Samenwerken

- Veel bemoeienis

stimuleren

- Diensten verlenen

Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar er wordt meer voor je geregeld. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouw-afspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!

Wat willen we bereiken?

We benoemen in de kadernota alleen nieuwe of gewijzigde doelen en resultaten ten opzichte van de programmabegroting 2017.
In de Programmabegroting 2018 nemen we alle doelen en resultaten op.

1.

We willen een duurzame gemeente zijn. We geven zelf het goede voorbeeld.

Wat gaan we daarvoor doen?

1.

We krijgen inzicht in geschikte en gewenste locaties voor de opwekking van
duurzame energie binnen de gemeente.

We gaan een kaart maken waarin voor iedere vorm van duurzame energie wordt aangegeven waar kansen, beperkingen en onmogelijkheden liggen.
De kaarten worden opgesteld voor zonne-energie, windenergie, geothermie (warmte-koudeopslag), biomassa-verbranding en waterenergie. Dit onderwerp is aan de orde geweest in de themabijeenkomst van de raad van 30 maart jl. als stellingnummer "Is € 100.000 toereikend voor de verduurzaming van de gemeente?" en stellingnummer 20 "Een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van zonne-energie velden in de gemeente". Een plan van aanpak is recent in uw raad aan de orde geweest.