Kaderstelling

Kaderstelling

De Kadernota is met het oog op de kaderstellende rol een belangrijk hulpmiddel voor de gemeenteraad. Deze kaderstelling komt tot uitdrukking door de volgende onderwerpen aan de orde te stellen:

1. Beleidsmatige ontwikkelingen
Per programma zijn de nieuwe doelen & resultaten en beleidsontwikkelingen opgenomen. Dit ter voorbereiding op de begroting 2018-2021. Het gaat hierbij om voorstellen voor intensivering/ heroverweging van bestaand beleid en nieuw beleid. Ook zijn de investeringen en exploitatielasten opgenomen. Het geactualiseerde Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2018-2021 is opgenomen als bijlage.

2. Financiële kaders
Onder 'Financiën' is vermeld welke uitgangspunten we hanteren bij het opstellen van de programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021. Deze uitgangspunten hebben betrekking op het aantal inwoners, de loon- en prijsontwikkeling en dergelijke.

3. Geactualiseerd FMP
Er is ook een doorkijk gemaakt naar de ontwikkeling van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP). Om de begroting 2018-2021 structureel sluitend te maken moet de raad dekkingsmaatregelen nemen. Hierbij valt te denken aan:
- bezuinigingen, besparingen, ombuigingen, schrappen van bepaalde taken
- meer inkomsten uit belastingen, leges en eventuele subsidies.