Doelstelling

Doelstelling

De Kadernota is bedoeld als hulpmiddel om tijdig invulling te kunnen geven aan uw kaderstellende rol met betrekking tot beleid en financiën.